1) Contact

Plan Bravo CommV met BTW nummer BE 0737.384.102 is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)472 83 03 02, via e-mail op info@planbravo.be.be of per post op het volgende adres Monsstraat 74, 3990 Peer. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

2) Toepasselijkheid

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, zijn de algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle huidige en toekomstige overeenkomsten tussen Plan Bravo en de klant. Wanneer de klant een contract aanneemt, zijn/haar akkoord geeft voor een offerte/ bestelbon, wordt hij verondersteld akkoord te gaan met deze voorwaarden. Plan Bravo behoudt het recht de algemene verkoopsvoorwaarden op ieder moment naar eigen goeddunken te veranderen.

3) Producten

De producten van Plan Bravo bestaan uit drukwerk en presentatiemateriaal, opgemaakt volgens de specificaties van de klant. Als de klant een proefdruk krijgt dient hij deze na te kijken op; schrijffouten en foutieve gegevens, als de klant akkoord gaat met de proefdruk is zij/hij akkoord met deze opmaakt en zal het product ook zo in productie gaan, Bij alsnog schrijffouten en foutieve gegevens in het drukwerk of presentatiemateriaal is Plan Bravo niet meer verantwoordelijk.

4) Prijzen

Bijzondere vrijstellingsregeling kleine ondernemingen.

Bij aanvraag van een offerte worden nietlimitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant. Alle bijkomstige kosten die door Plan Bravo gemaakt worden voor voorontwerp, levering of plaatsing zijn ten laste van de klant, tenzij dit anders schriftelijk overeengekomen wordt.

5) Facturatie en betalingstermijn

Bij een bestelling boven de € 1.000,00 zal minimum 25% of anders indien zo schriftelijk overeengekomen, van het offertebedrag als voorschot aangerekend worden. Bij oplevering van de producten, wordt het volledig verschuldigd bedrag gefactureerd en in vermindering gebracht met het reeds betaalde voorschot. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden, tenzij anders vermeld op de factuur. Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden. In geval van niet tijdige betaling is automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% van het factuurbedrag per maand vanaf de vervaldatum van de factuur evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 25,00. Indien de herinnering zonder gevolg blijft, kan Plan Bravo alle lopende bestellingen en diensten opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen, inclusief intresten te eisen. Bij schorsing van lopende bestellingen blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten ook gefactureerd. Deze schorsing of verlies van gegevens als gevolg ervan, kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant. Plan Bravo behoudt het recht om de producten en diensten t.a.v. de klant met onmiddellijke ingang te staken en terug te vorderen, indien de klant niet aan zijn betalingsverplichting voldoet en de wettelijke betalingstermijn wordt overschreden. Tevens heeft Plan Bravo het recht, een maximum factuurbedrag te bepalen afhankelijk van de betalingen van de klant. Indien dit maximum bereikt wordt, kan de klant tijdelijk geen verdere betaalbare producten of diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties door voeren tot betaling van de uitstaande factuur of facturen.

6) Levertermijnen

De door Plan Bravo vooropgestelde levertermijnen zijn indicatief. Plan Bravo tracht steeds zo goed mogelijk aan deze te voldoen. Indien de vooropgestelde termijnen niet behaald worden, kan Plan Bravo hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, ook niet als er een meerprijs is gemaakt om sneller te leveren.

7) Vertrouwelijke gegevens en privacy

Zowel Plan Bravo als de klant garanderen dat alle van elkaar ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

8) Klachten en opzegging

Indien de klant niet akkoord is met factuurgegevens moet hij binnen 8 dagen na factuurdatum protesteren via aangetekend schrijven. Dit aangetekend schrijven is geen ontheffing van de betalingsverplichting. In het geval van verbreking van de overeenkomst, kan de klant het betaalde voorschot niet terugvorderen. Terugbetalingen zijn niet mogelijk.

9) Aansprakelijkheid

Plan Bravo is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen van deze algemene voorwaarden. Tevens zal Plan Bravo in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder indirecte verliezen, zakelijk verlies, inkomens- of winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens. De inhoud van gegevensverspreiding en – publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant, en Plan Bravo wordt niet geacht die te beperken of daarop toe te zien, noch kan Plan Bravo aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige publicatie.

10) Toepasselijke wet en taal

Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting, is de Nederlandse tekst van deze algemene verkoopsvoorwaarden de enige geldige.

11) Bevoegde rechtbank

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Tongeren zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg zijn ten laste van de klant.